Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ruitersportruinen.nl , gevestigd te Ruinen
Ter name van:
Handelsonderneming v d Linden
Armweide 5
7963 RS Ruinen
tel: 06.13.23.69.95
tel: (0522)-470007
internet www.ruitersportruinen.nl
E-mail info@lindenruinen.nl
Bank: NL25 RBRB
0850 1292 14
K.v.K. nr: 23076871
B.T.W.nr: 18.12.14.90.8B.01

Versie geldig vanaf 1 mei 2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ruitersportruinen.nl en op
iedere tussen ruitersportruinen.nl en consument tot stand gekomen overeenkomst. De
voorwaarden zijn voor een ieder
toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ruitersportruinen.nl Op verzoek zenden wij u een
schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. ruitersportruinen.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden
na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door ruitersportruinen.nl erkend.
1.4 ruitersportruinen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ruitersportruinen.nl bestellingen tenminste
binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen
7 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of
niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel
slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt
de consument binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het
recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van ruitersportruinen.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de
door ruitersportruinen.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging
aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig
bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen
dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druken
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand
(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een
periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot
terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te
maken bij ruitersportruinen.nl Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14
dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop
een feit. ( N.B.  Tweede hands artikelen worden niet retour genomen!)
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de
originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat
verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn
geraakt dan behoudt ruitersportruinen.nl zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met
inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt ruitersportruinen.nl binnen 14 dagen
na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient
op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg
voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag
aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen
aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.
Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste
standaardlevering worden
nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor: dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de
dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument en de consument heeft verklaard
dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
uitgevoerd;
: goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,
waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
:goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die
een duidelijk persoonlijk karakter hebben
:produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
: verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
: verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
:voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld
i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ruitersportruinen.nl dan worden uw gegevens opgenomen in
het klantenbestand van ruitersportruinen.nl . ruitersportruinen.nl houdt zich aan de Wet
Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 ruitersportruinen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg
voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 ruitersportruinen.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af
aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van
de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet
en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de
afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ruitersportruinen.nl deze gebreken binnen 1
maand na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan ruitersportruinen.nl
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan
na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit
recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door ruitersportruinen.nl gegrond worden bevonden, zal
ruitersportruinen.nl de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of
vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van
ruitersportruinen.nl bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken,
dan wel (naar keuze van ruitersportruinen.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van ruitersportruinen.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van
ruitersportruinen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 ruitersportruinen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te
stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens ruitersportruinen.nl in gebreke is.
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ruitersportruinen.nl en/of gebruiksaanwijzing
op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ruitersportruinen.nl zich het
recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te
herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ruitersportruinen.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van ruitersportruinen.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 ruitersportruinen.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen ruitersportruinen.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling
opdracht door ruitersportruinen.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 ruitersportruinen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending
geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ruitersportruinen.nl gelden slechts
bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 ruitersportruinen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ruitersportruinen.nl alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 ruitersportruinen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen
op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel
te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk
blijft. In geen geval is ruitersportruinen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien ruitersportruinen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 ruitersportruinen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere
objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door ruitersportruinen.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken
blijft bij ruitersportruinen.nl zolang de afnemer de vorderingen van ruitersportruinen.nl uit hoofde
van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang
de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige
overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
ruitersportruinen.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door ruitersportruinen.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
ruitersportruinen.nl of een door ruitersportruinen.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin
ruitersportruinen.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar
eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ruitersportruinen.nl zo snel
als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ruitersportruinen.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ruitersportruinen.nl en koper,
welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Zwolle kennis, tenzij ruitersportruinen.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan
de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die
geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.| Meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op. klik op de AVG pagina voor meer informatie!